Vnitřní řád TK

Vnitřní řád trenérů Hájkových v TK Fialka-MKS Sušice

týkající se začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých tanečníků a tanečnic

 

    Jsme poctěni, že jste si vybrali a přihlásili jste se do našeho tanečního klubu Fialka-MKS Sušice (dále jen „TK“). Věříme, že budete spokojeni, a že si společenský tanec oblíbíte a zamilujete tak jako my. :-)

 

Tréninky:

  1. Člen TK Fialka-MKS Sušice (dále jen „člen“) je na trénink vybaven tanečním úborem, většinou pohodlné oblečení dle nároku člena (dívky tričko, legíny, sukni nebo šaty či dres se sukýnkou ..., chlapci pohodlné kalhoty, tričko nebo košili) a čistou taneční obuv vhodnou na taneční parket. Doporučujeme vzít s sebou dostatečné množství pití. Dívky mají svoje dlouhé vlasy sepnuté do ohonu nebo jiného pevného účesu.
  1. Člen je povinen řídit se pokyny trenérů, udržovat klid, pořádek a chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy, kde probíhá trénink. Člen nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za škodu členem způsobenou.
  1. Řádné tréninky (placené dle článku 1 v odstavci Školné) probíhají vždy v daném dni a daném čase. Nad rámec těchto tréninků je možné využít individuálních tanečních lekcí, které jsou hrazeny zvlášť.

 

Schůze:

1.     Na začátku každého nového školního roku proběhne vždy informativní schůzka, kde si upřesníme dny a konkrétní časy pro dané členy a jejich tréninky, a dále plánované akce na dané období. Další schůzky budou svolávány dle potřeby.

 

Školné:

1.      Poplatek, tzv. školné v příslušné výši, je každý člen povinen zaplatit včas do pevně stanoveného termínu. Za 1. pololetí nového školního roku je stanoven termín 31. říjen a za 2. pololetí je stanoven termín 31. březen. Pokud tak nebude učiněno, nemá člen přístup na taneční parket nebo nemá nárok se zúčastňovat jakýchkoli aktivit spojených s TK do doby zaplacení poplatku.

 

2.      Školné je platné na jedno pololetí. Jestliže člen z jakéhokoliv důvodu nebude přítomen při výuce, nebude za chybějící hodiny poměrná částka školného vrácena.

 

Vystoupení:

1.      Každý člen je povinen chodit pravidelně trénovat a zúčastňovat se kterýchkoliv vystoupení nebo soutěží v příslušné kategorii. Jako důvod neúčasti na tanečních soutěžích, vystoupení, popřípadě další akci je akceptován pouze ze zdravotních a závažných rodinných důvodů. Svým členstvím v TK každý člen potvrzuje svou účast do choreografie, která je tvořena na určitý počet tanečníků a svou nepřítomností naruší průběhy tréninků, vystoupení i celek skupiny.

 

2.      Jestliže 1 člen nebo oba členové z páru nebudou v týdnu na tréninku před plánovaným vystoupením a budou se chtít tohoto vystoupení zúčastnit, musí rodič učinit telefonické nebo osobní sdělení důvodu, proč není na tréninku. Jinak nemá nárok se tohoto vystoupení zúčastnit.

 

3.      Pokud 1 člen nebo oba členové z páru onemocní před plánovaným vystoupením, rodič je povinen toto sdělit včas. Nesmí se stát, že trenér bude jednotlivé rodiče obvolávat, zda se dotyčný vystoupení zúčastní nebo nezúčastní.

 

4.      Jestliže 1 člen z páru se nebude moci zúčastnit plánovaného vystoupení, 2. člen z páru si může opatřit náhradníka na toto vystoupení. Náhradník je povinen vše zvládnout včas, aby na generálce před vystoupením nedošlo ke zbytečnému zdržení. Tím stanovujeme možnost nácviku v hodině tréninku, po tréninku nebo v dopoledních či odpoledních hodinách víkendu. Pokud náhradník nezvládne nácvik včas, nemá nárok se nově stanovený pár na vystoupení tohoto vystoupení zúčastnit.

 

5.      Může rovněž nastat situace, kdy trenér vyhlásí mimořádné nácviky na vystoupení. Tyto nácviky mohou probíhat v hodině tréninku, po tréninku nebo v dopoledních či odpoledních hodinách víkendu. Každý člen, kterého se to týká, je povinen se tohoto mimořádného nácviku zúčastnit.

 

6.      Pokud je tanečník či tanečnice členem TK Fialka a projeví zájem účastnit se tréninků, individuálních lekcí, seminářů nebo soustředění v jiném klubu společenského tance, je povinen každou akci dopředu nahlásit. Po vykonané akci je povinen oznámit, co se v daném klubu učil nebo trénoval. Dále tam pouze působí jako host, stále ctí svůj domácí klub a bez povolení se nesmí účastnit tanečních akcí tohoto jiného klubu.

 

7.     Člen nesmí jakkoliv prezentovat, učit či zveřejňovat choreografie, jednotlivé taneční prvky nebo jakékoliv dovednosti získané při činnosti TK mimo akce a vystoupení pořádané TK. Pokud si členové TK domluví vystoupení mimo TK (ukázky nebo společné předtančení) např. pro školu, Domov důchodců, Penzion pro seniory,..., jsou povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit trenérům a požádat je o dovolení.

 

Cennosti:

1.     Upozorňujeme na skutečnost, že za ztracené cennosti a  jiné věci se neodpovídá. Po jedné nepříjemné zkušenosti se nedoporučuje nechávat cenné věci v opuštěných šatnách (týká se nejen tréninků, ale i vystoupení). Zejména mobilní telefony je důležité pečlivě střežit, případně si je ponechat v úschově u nějakého rodiče po kritickou dobu. Za své věci si každý ručí sám, TK nemá povinnost uhradit vzniklou ztrátu.

 

Klubové oblečení:

1.     Členové dostávají pro společná vystoupení kostýmy. Za toto oblečení každý člen zodpovídá, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. Pokud k této situaci dojde, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na své náklady pořídit nové. Dále pokud tanečník ukončí svoji činnost v TK nebo toto oblečení si trenér vyžádá, oblečení VRÁTÍ zpět trenérovi za účelem jeho dalšího upotřebení.

 

Závěrečná ustanovení:

1.     Členové TK jsou povinni se řídit výše uvedeným řádem. Porušení povinností stanovených tímto řádem TK nebo v případě, že člen TK se dopustí chování, kterým hrubě narušuje trénink či vystoupení, nebo na veřejnosti kazí dobré jméno TK, je důvodem pro vyloučení z TK bez nároku na vrácení školného.

 

2.     Přihlášením se a docházkou do TK každý člen stvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a akceptuje ho.

 

Tento vnitřní řád nabývá platnosti jeho zveřejněním na našich internetových stránkách TK.